News

नेपालमा पनि तिब्र कोरोना देखीए पछि नेपाल मा पनि लक्उडान गर्ने तयारी भएको छ : स्वास्थ्य मन्त्रालय

कोरोना संक्रमण बढे संगै काठमाण्डौ , ललितपुर तथा भक्तपुर का उच्चस्तरीय बैठक ले अब लक्डाउन गर्ने कुरामा तयारी गरेका छन् । भारत मा फैलिए संगै अब नेपाल मा पनि तिब्र कोरोना कोरोना देखीय पछि नेपाल मा पनि लक्उडान गर्ने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय को भनाइ छ। कोरोना संक्रमण बढे संगै काठमाण्डौ , ललितपुर तथा भक्तपुर का उच्चस्तरीय बैठक ले अब लक्डाउन गर्ने कुरामा तयारी गरेका छन् । भारत मा फैलिए संगै अब नेपाल मा पनि तिब्र कोरोना कोरोना देखीय पछि नेपाल मा पनि लक्उडान गर्ने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय को भनाइ छ। कोरोना संक्रमण बढे संगै काठमाण्डौ , ललितपुर तथा भक्तपुर का उच्चस्तरीय बैठक ले अब लक्डाउन गर्ने कुरामा तयारी गरेका छन् । भारत मा फैलिए संगै अब नेपाल मा पनि तिब्र कोरोना कोरोना देखीय पछि नेपाल मा पनि लक्उडान गर्ने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय को भनाइ छ। कोरोना संक्रमण बढे संगै काठमाण्डौ , ललितपुर तथा भक्तपुर का उच्चस्तरीय बैठक ले अब लक्डाउन गर्ने कुरामा तयारी गरेका छन् । भारत मा फैलिए संगै अब नेपाल मा पनि तिब्र कोरोना कोरोना देखीय पछि नेपाल मा पनि लक्उडान गर्ने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय को भनाइ छ। कोरोना संक्रमण बढे संगै काठमाण्डौ , ललितपुर तथा भक्तपुर का उच्चस्तरीय बैठक ले अब लक्डाउन गर्ने कुरामा तयारी गरेका छन् । भारत मा फैलिए संगै अब नेपाल मा पनि तिब्र कोरोना कोरोना देखीय पछि नेपाल मा पनि लक्उडान गर्ने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय को भनाइ छ। कोरोना संक्रमण बढे संगै काठमाण्डौ , ललितपुर तथा भक्तपुर का उच्चस्तरीय बैठक ले अब लक्डाउन गर्ने कुरामा तयारी गरेका छन् । भारत मा फैलिए संगै अब नेपाल मा पनि तिब्र कोरोना कोरोना देखीय पछि नेपाल मा पनि लक्उडान गर्ने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय को भनाइ छ।

Related Articles

Back to top button